ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 25 319 Kč
skladem
naše cena 47 027 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 47 027 Kč
skladem
naše cena 14 930 Kč
skladem
naše cena 15 729 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží především rětězy mezi společností Enerpo sro. (Dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").


I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Enerpo sro. A jejími obchodními partnery.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající:Enerpo s.r.o.,
IČO 46 296 662,
DIČ: SK2023320695
se sídlem Višňová 6516/8
080 01, Prešov,
je společností zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov oddíl: Sro, vložka číslo: 24797 / P.
Orgán dozoru:Slovenská obchodní inspekce (SOI)
kupující:Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
Podnikatelem se rozumí:osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti)osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského opravena na základě specifických předpisů (sem patří například svobodná povolání jako advokáti atd.)osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle specifického predspiu.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.kupní smlouva
Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Pokud je kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky.
Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.zaberoveretaze.sk a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.


II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. S výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání ). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


III. ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line eshopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Prodávající si vyhrazuje právo změn cen zboží bez předchozího vyrozumění kupujícího.

IV. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Pokud je kupujícím spotřebitel, musí být při takovém zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, se kterým k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde až v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.
Objednávat je možno následujícími způsoby:Prostřednictvím elektronického obchodu na www.zaberoveretaze.sk (dále jen "e-shop")Elektronickou poštou na adrese info@zaberoveretaze.sk
osobnětelefonicky
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.


V. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitelVe smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující i v případě, že si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v priestorch výdejního místa prodávajícího.
Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, prodávající může vrácenou cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze budou vráceny kupujícímu spotrebiteľvo do 15 dnů od účninnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.
Prodávající není povinen po uplynutí zákonem stanované lhůtě 7 dnů (zákon č. 108/2000 Sb) přijmout k reklamaci nevyčištěný nebo jinak znečištěný zboží neodpovídající hygienickým standardem.
Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v této lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 12 zákona č. 108/2000 Sb darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatelV případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (ve smyslu §3 zákona 428/2002 Sb, O ochraně osobních údajů).

VI. platební podmínky
a) platba v hotovosti při převzetí zboží na výdejním místě b) platba předem bankovním převodem c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce) d)platební nebo debetní kartou
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VII. Dodací podmínky
Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Zasílání přepravní službou - ČR:Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Podmínkou je odeslání objednávky a její vyfakturování do 12:00 hod . Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin od povrdenia objednávky prodávajícím. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


VIII. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

IX. Reklamační řád

  • Zboží připravte a bezpečně zabalte
  • Přiložte průvodní dopis s popisem závady, kopií nákupního dokladu a vaší zpětnou adresou na které vás budeme o průběhu reklamace informovat, případně i s číslem vašeho bankovního účtu pro případ vrácení peněz
  • Předejte zboží přepravní společnosti a odešlete na adresu: Enerpo s.r.o., Višňová 6516/8 080 01 Prešov, Slovensko

X. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2012 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Za společnost Enerpo s.r.o. schválilo vedení společnosti dne 1.1.2012

MmNhZT