» Les a vidiek
Les a vidiek

Lesy pokrývajú takmer 4 miliardy ha, čo je približne 31% z celkovej výmery pôdy Zeme. Podľa UNFF (Fórum spojených národov o lesoch) sú lesy domovom pre viac ako 300 miliónov ľudí na celom svete a živobytie viac ako 1,6 miliárd obyvateľov Zeme je závislé práve na lesoch.

Pokrytie územia lesmi v rámci Európskej únie sa pohybuje na úrovni 36%, od 1% na Malte až po 70% v severských krajinách a každý rok sa zvyšuje. Dôležitosť lesov pre život človeka vyzdvihuje aj Organizácia spojených národov, ktorá rok 2011 vyhlásila za Medzinárodný rok lesov s cieľom zdôrazniť prepojenie človeka s lesom a vyzdvihnúť úlohu človeka pri ochrane, zveľaďovaní a racionálnom využívaní lesov. Aj z týchto základných údajov je zrejmé, že na rozvoj vidieka má výrazný vplyv stav lesov a ich efektívne využívanie.

Lesy sú piliermi vidieckych oblastí. Vidiek tvorí až 92% z celkového územia EÚ a tieto regióny poskytujú domov pre 56% európskeho obyvateľstva. Na Slovensku je výmera lesov vyše 2 000 000 ha a lesnatosť (pokrytie územia lesom) na úrovni 44 %. Najvyššiu lesnatosť má Žilinský kraj (56%). Výmeru lesov vyššiu ako je celoslovenský priemer má aj Banskobystrický, Prešovský a Trenčianky kraj (49%). Pre Slovensko (a najmä pre jeho severné oblasti) sú lesy dôležité nielen z hľadiska ekologického, ale aj z ekonomického a sociálneho aspektu.

Na Slovensku nie je v súčasnosti všeobecne ustálená definícia vidieka. Podľa medzinárodne platnej metodiky sú však na Slovensku výrazne vidiecke regióny (viac ako 50% obyvateľov žije v obciach) v Banskobystrickom (52,2%) a Nitrianskom kraji (51,3%). Medzi ostatné vidiecke regióny (v obciach žije od 15 -50% obyvateľstva) patrí Trnavský (45,6%), Prešovský (42,9%), Žilinský (40,1%), Košický (39,3%) a Trenčiansky kraj (36,1%). Jediným mestským regiónom je Bratislavský kraj, kde v obciach žije len 13,4% obyvateľstva.

Lesné hospodárstvo prispieva k udržatelnosti, rozvoju a zamestnanosti na vidieku

Cieľom lesného hospodárstva (LH) v rozvoji vidieka je prispievať k udržaniu rázu tradičnej vidieckej krajiny, zachovaniu prírodných a kultúrnych hodnôt a zvyšovaniu zamestnanosti na vidieku prostredníctvom tradičných lesníckych činností i opatrení zameraných na ich diverzifikáciu, až za hranice odvetvia, do oblastí netradičných výrobkov a služieb.
Nenahraditeľným a obnoviteľným prírodným zdrojom je drevo, ktoré sa využíva hlavne v drevospracujúcom priemysle, v energetike, stavebníctve, chemickom priemysle, či na iné hospodárske účely. Práve z predaja dreva získava lesné hospodárstvo na Slovensku až 80-90 % svojich príjmov. Nedrevné produkty a služby, ktoré tvoria menej ako 10-20% príjmov v LH, pozostávajú z produktov biologického pôvodu. Patria sem aj ďalšie produkty z lesa ako huby, liečivé byliny, živice, farbivá, šťavy, lesné ovocie, čečina, zverina a pod. Služby a využívanie lesa v sociálnej oblasti zahŕňajú napríklad poľovníctvo, lesoturistiku, rekreáciu, liečenie, šport, lesnú pedagogiku a vzdelávanie, environmentálne služby a mnohé iné.

Všetky tieto aktivity v hospodárskej a sociálnej oblasti a ich prípadný rozvoj majú priamy vplyv na udržanie, resp. i zvýšenie zamestnanosti vo vidieckych regiónoch. Práve v týchto oblastiach lesné hospodárstvo a nadväzujúci drevospracujúci priemysel predstavujú často jedinú možnosť poskytnutia zamestnanosti pre miestnych obyvateľov. Napriek tomu, že sa v rámci reštrukturalizácie lesníckych podnikov počet zamestnancov neustále znižuje, takmer 26 tisíc zamestnancov pracovalo v odvetví lesného hospodárstva v roku 2008. Na tento počet nadväzuje viac ako 23 tisíc zamestnancov v drevospracujúcom priemysle a takmer 10 tisíc v celulózovom priemysle. Tieto čísla nadobúdajú ešte väčší význam najmä ak si uvedomíme, že tieto pracovné miesta sú poskytované lesníctvom a drevárstvom v najchudobnejších oblastiach Slovenska, aj v tzv. hladových dolinách.

Diverzifikácia činnosti vo vidieckom priestore

Veľký potenciál pracovnej sily na vidieku v spojitosti s významným prírodným a kultúrnym dedičstvom Slovenska ponúka široké možnosti rozvoja vidieka. Dôležitým a neprehliadnuteľným prínosom lesníctva z hľadiska rozvoja vidieckeho cestovného ruchu je najmä starostlivosť o lesy a krajinu i budovanie infraštruktúry, ktoré zvyšujú prístupnosť, atraktivitu regiónov, lákajú turistov a návštevníkov hľadajúcich odpočinok, športové vyžitie, rozptýlenie, umenie, zábavu i poznávanie. Popri poskytovaní ubytovania v lesníckych a poľovníckych zariadeniach, vytvárajú lesníci predpoklady aj pre zabezpečovanie služieb ako napr. lesoturistika, ktoré využívajú osobitosti lesného prostredia na uspokojovanie potrieb návštevníkov. Ide tu predovšetkým o poznávanie fauny a flóry v jej prirodzenom prostredí, pešiu turistiku, horskú turistiku, pozorovanie vtákov, prácu s prírodným materiálom, rezbárstvo, zber lesných plodov a ich následné spracovanie a využitie v gastronómií, jazda na koni, ďalej poľovníctvo, sokoliarstvo, prípadne rybolov.

Do popredia sa dostávajú aj vzdelávacie a zážitkové aktivity lesníkov, najmä program lesnej pedagogiky, lesnícke náučné chodníky, sieť lesnícky významných miest alebo vybudovanie múzea v prírode – Lesníckeho skanzenu v Čiernom Balogu. Aj výsledky tejto činnosti štátnych i neštátnych lesníckych organizácií je možné kvantifikovať. Ročne sa uskutoční vyše 1 200 celodenných akcií lesnej pedagogiky určených najmä mladšej generácií. Ich cieľom je zážitkovým a zmyslovým poznávaním priblížiť význam lesa a budovať správny hodnotový rebríček mládeže. Za ostatných 5 rokov lesníci vybudovali 40 náučných chodníkov, ktoré interpretujú návštevníkom prírodné a kultúrne bohatstvo regiónov s celkovou dĺžkou viac ako 150 km. K rozvoju vidieka lesníci prispeli aj vybudovaním cyklotrás, dokonca na území Tatier aj prvým bezbariérovým chodníkom pre osoby so špeciálnymi potrebami. Snahou lesníkov je nielen plniť želania turistov, ale aj prinášať historické fakty a sprístupňovať technické pamiatky na území lesov Slovenska, ako to potvrdzuje aj sieť Lesnícky významných miest, do ktorých je doposiaľ zaradených až 50 pamiatok. Podstatnú časť rekreačných funkcií lesov, najmä turistiku, sprievodcovstvo, zážitkové a vzdelávacie aktivity uskutočňujú subjekty i napriek zvýšeným nákladom alebo inej majetkovej ujme, pričom sa v dôsledku týchto aktivít vlastníkom, či obhospodarovateľom lesov neuhrádzajú príslušné kompenzácie.

Využívanie alternatívnych zdrojov energie

Súčasný podiel palivovej dendromasy (palivového dreva a štiepky) ako najvýznamnejšieho obnoviteľného zdroja energie na celkovej spotrebe prvotných energetických zdrojov je približne 2,1%. Slovensko sa v súvislosti so vstupom do EÚ zaviazalo podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie a v rokoch 2010-2012 dosiahnuť podiel elektriny vyrobenej z takýchto zdrojov na 19 % a podiel na celkovej spotrebe energie na úrovni 10 %. Zvyšovanie využívania dreva s cieľom nahradiť neobnoviteľné zdroje môže efektívne podporiť ekonomiku lesného hospodárstva a lesnícke aktivity vo vidieckych regiónoch. Ide najmä o zalesňovanie poľnohospodársky nevyužívaných pozemkov na produkciu biomasy, čo aj v budúcnosti povedie k udržaniu zamestnanosti a zvyšovaniu príjmov, rastu spracovateľských kapacít a tiež alternatívneho využitia nelesných pôd.

Rozvoj vidieka a PRV SR 2007 – 2013

Čoraz významnejšiu úlohu v rozvoji vidieka od roku 2004 zohráva aj podpora odvetvia poľnohospodárstva a odvetvia lesníctva zo zdrojov EÚ. V rámci podpory odvetvia lesníctva, najvýznamnejšou mierou k rozvoju vidieka prispievajú investície do projektov ozdravných opatrení, projektov obnovy lesných porastov v horských oblastiach, protipožiarnych opatrení (protipožiarne nádrže, pásy a prieseky) a lesnej dopravnej siete v rámci protipožiarnych opatrení a projektov ozdravných opatrení. Vo všetkých spomenutých prípadoch sa jedná o neziskové investície v lesníctve. V predchádzajúcom programovacom období v rokoch 2004 -2006 sa podpora sústredila na rekonštrukciu lesných ciest, ktoré následne slúžia aj pre rozvoj regiónov prostredníctvom lepšieho sprístupnenia lesov pre turistov. V súčasnom programovacom období 2007 – 2013 sa venuje zvýšená pozornosť protipožiarnym opatrenia. V rámci týchto opatrení sa budujú protipožiarne nádrže a cesty, ktoré priamo prispievajú k ochrane majetku vo vidieckych oblastiach.

--Zdroj: www.lesmedium.sk

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ZWUzZT